Spring @ModelAttribute Ve @SessionAttributes Kullanımı

02-07-2014
@ModelAttribute Annotasyonu

Metod üzerinde veya metod parametresi olarak iki şekilde kullanılmaktadır: 

1. Metod üzerinde kullanıldığı zaman, @RequestMapping annotasyonundan önce çalışarak, Model nesnesinde, @ModelAttribute annotasyonunda belirtilen value (çift tırnak ile yazılan değerdir) değerine göre, bir attribute oluşturulup, bu attribute değerinin metod tarafından dönen değere göre set edilmesini sağlar. Eğer value değeri belirtilmezse, default bir değer atanır. Default value değeri metodun dönüş tipine göre belirlenir. Örneğin metodun dönüş tipi OrderAddress sınıfı türünden ise value orderAddress olur. Eğer dönüş tipi List<OrderAddress> gibi bir değer ise value orderAddressList olur.

Örnek:
@Controller
public class MyController {
  @ModelAttribute("productList")
  public Collection<Product> populateProducts() {
    return this.productsService.getProducts();
  }
  // @RequestMapping etc omitted for brevity
}

@ModelAttribute value değeri: productList
populateProducts() metodunun dönüş değeri: Product sınıflarından oluşmuş bir koleksiyon.

O halde Model nesnesinde productList isminde bir attribute yaratılıp, bu attribute'nin değeri bu koleksiyon olmaktadır. Örnekte özellikle belirtildiği için attribute ismi productList olur. @ModelAttribute annotasyonunu metod üzerinde kullanıldığı zaman @RequestMapping annotasyonundan önce çalıştığı için bu metod içerisinde, önceden değerlerin eklenmesi gereken drop-down listeler gibi, veritabanı işlemleri gibi işlemler yapılabilir. Ayrıca @ModelAttribute metod üzerinde aşağıdaki gibi de kullanılabilir:
@ModelAttribute
public void populateModel(@RequestParam String number, Model model) {
  model.addAttribute(accountManager.findAccount(number));
  // add more ...
}

İlk örnekte metodun dönüş değerine göre Model nesnesine attribute değeri eklerken, ikinci kullanımda Model nesnesine birden çok attribute eklenebilmektedir.
Bir Controller sınıfı birden çok @ModelAttribute metod içerebilir. Bu metodların her biri @RequestParam metodlardan önce çağrılır.

2. Metod parametresi olarak kullanıldığı zaman form uygulaması gibi girilen değerlerin metod parametresine geçmesini sağlar.

Örnek:
@Controller
public class MyController {
  @RequestMapping(method = RequestMethod.POST)
  public String processSubmit(@ModelAttribute("product") Product myProduct, BindingResult result, 
                 SessionStatus status) {
        
    new ProductValidator().validate(myProduct, result);
    if (result.hasErrors()) {
      return "productForm";
    }
    else {
      this.productsService.saveProduct(myProduct);
      status.setComplete();
      return "productSaved";
    }
  }
}

myProduct isimli metod parametresine form sayfasındaki Model nesnesinin product isimli attribute değeri atanmıştır. Dikkat ederseniz @RequestMapping annotasyonundaki method değeri POST'tur. Yani processSubmit() isimli metod POST request olduğu zaman çalışacaktır. POST request form sayfalarında kullanılmaktadır. Eğer Model nesnesinde product isimli attribute bulunmazsa, Product sınıfının default constructor(parametresiz constructor demektir)'u kullanılarak bir nesne yaratılır ve bu nesne Model nesnesine eklenir. Eklendikten sonra, Product nesnesinin değişkenleri, request parametrelerine göre, aynı isimde parametreler varsa, set edilir. Bu işlem, Spring MVC'de data binding olarak adlandırılmaktadır. Data binding, her form field değerini ayrı ayrı parse edilmesinden kurtardığı için çok kullanışlı bir yapıdır.

Örnek: User sınıfı
public class User {
  private String userName;
  private String[] address;
  public User(){
      
  }
  public User(String userName, String[] address) {
    this.userName = userName;
    this.address = address;
  }
      
  public void setUserName(String userName) {
    this.userName = userName;
  }
      
  public void setAddress(String[] address) {
    this.address = address;
  }
      
  public String getUserName() {
    return userName;
  }
      
  public String[] getAddress() {
    return address;
  }
      
}

Kullanımı:
@RequestMapping(value = "/dataBinding/{userName}")
@ResponseBody
public String dataBinding(@ModelAttribute("user") User user){
  return user.getUserName();
}

/dataBinding/musonyan şeklinde bir URL girildiği zaman, Spring MVC öncelikle Model nesnesinde user isimli bir attribute olup olmadığına bakar. Bu isimde bir attribute bulamadığı zaman User sınıfının default constructor'unu kullanarak bir nesne üretir. Nesneyi ürettikten sonra, {userName} ile belirtilen kısımdaki userName User sınıfında bir değişken olduğu için, musonyan değeri, yeni yaratılan User nesnesinin userName değişkenine set edilir. Yukarıdaki örneğe göre User nesnesi nereden gelmektedir? Olası seçenekler şunlardır:      

         1. @SessionAttributes kullanılarak, HTTP request'ler arasında user isimli Model attribute eklenmişse, Session nesnesinden bu attribute getirilir.

         2. Aynı Controller sınıfında, Model nesnesine, bir metod üzerinde @ModelAttribute annotasyonu kullanarak, user isminde attribute set edilmişse, bu değerden getirilir.

         3. Yukarıdaki örnekte olduğu gibi URI değişkeninden yeni bir nesne yaratılıp kullanılır.

         4. Default constructor kullanılarak nesne yaratılmışsa, bu değerden getirilir.

Not: Genelde bu annotasyon form sayfalarında kullanılmaktadır. Bundan dolayı daha iyi kavramak için form uygulamalarına bakabilirsiniz.


@SessionAttributes Annotasyonu

@SessionAttributes annotasyonu ile Model attribute değerlerinin HTTP request'ler arasında taşınmasını sağlayabiliriz. @ModelAttribute ile birlikte kullanılan bu annotasyonun kullanım şekli aşağıdaki gibidir:
@Controller
@SessionAttributes({"user"})
public class EditUserForm {
  @ModelAttribute("user")
  public User populateUser {
    return new User(); // populates form for the first time if its null
  }
  @RequestMapping(value = "/dataBinding/{userName}")
  @ResponseBody
  public String dataBinding(@ModelAttribute("user") User user){
    return user.getUserName();
  }
}

Not: @SessionAttributes annotasyonu sınıf üzerinde kullanılır, metod üzerinde kullanılmaz.

Not: 2. satırdaki {} küme parantezleri arasında birden fazla değer girilecekse virgül ile ayrılır.

Örnek: {"user","test"}/dataBinding/musonyan şeklinde bir request olduğu zaman, Spring ilk olarak @SessionAttributes annotasyonunda küme parentezleri içinde yazılan value(örnekte "user") değerine göre, Model nesnesinde attribute karşılığı olup olmadığını kontrol eder, bu değer yoksa populateUser metodunu çalıştırarak, boş bir User nesnesi yaratıp "user" attribute değerine atar. Daha sonra, dataBinding metodunu çalıştırır. Bu metodta User nesnesine, populateUser metodunda yaratmış olduğu boş nesneyi atar. @RequestMapping annotasyonunda belirtilen value'deki {userName} User sınıfında değişken adı olduğu için, /dataBinding/musonyan şeklinde bir GET requesti olduğunda User nesnesinin userName değerine musonyan değeri atanır.

populateUser metodu aşağıdaki gibi yazılmış olsaydı ve /dataBinding/musonyan şeklinde bir request olsaydı, userName değeri bemukan değil, musonyan olurdu. Eğer @RequestMapping(value = "/dataBinding/{userName}") ifadesindeki {userName} değeri olmasaydı veya User sınıfı değişkenlerinden birinin adına eşit olmasaydı, o zaman userName değeri bemukan olarak kalırdı.
@ModelAttribute("user")
public User populateForm {
  User user=new User();
  user.setUserName("bemukan");
  return user;
}

Not: @SessionAttributes ve metod üzerinde kullanılan @ModelAttribute annotasyonuna sahip bir Controller sınıfında, Model nesnesinin ilgili attribute değerinin bulunması için Spring, önce @SessionAttributes'te olup olmadığına bakar, bulamazsa @ModelAttribute annotasyonu ile belirtilmiş metodu çalıştırır. Not: Eğer @ModelAttribute ile ilişkili bir metod tanımlanmamışsa ve @SessionAttributes'te de bu değeri bulamazsa HttpSessionRequiredException fırlatır. dataBinding metodu aşağıdaki gibi tanımlanırsa, populateForm metodu sadece 1 kez çalışmış olur. Bu sayede veritabanı işlemleri yapıyorsak, 1 kez veritabanı işlemi gerçekleştirilir.
@RequestMapping(value = "/dataBinding/{userName}")
public ModelAndView dataBinding(@ModelAttribute("user") User user) {
  ModelAndView modelAndView = new ModelAndView();
  modelAndView.addObject("user", user);
  modelAndView.setViewName("index");
  return modelAndView;
}

Çünkü @SessionAttributes annotasyonu sayesinde Model nesnesinin user attribute değeri Session nesnesi tarafından tutulur. Bu sayede hem aynı Controller sınıfında hem de diğer Controller sınıflarında bu attribute değerine erişebiliriz.

Not: Bir metod parametresi olarak @ModelAttribute kullanıldığı zaman, jsp sayfasından User nesnesine erişmek için, Model nesnesine explicitly olarak eklemek şart değildir.
@RequestMapping(method = RequestMethod.POST)
public String processSubmit(@ModelAttribute("user") User user,
         BindingResult result, Model model) {
  model.addAttribute("user",user); //Kullanmak zorunlu degil
 }

Örnek: Map Edilen Metod
@RequestMapping(value = "/dataBinding/{userName}")
public String dataBinding(@ModelAttribute("user") User user) {
  return "index";
}


JSP Sayfası:
<%@ taglib uri="http://www.springframework.org/tags" prefix="spring" %>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
</head>
<body>
<h1>${user.userName}</h1>
</body>
</html>

© 2019 Tüm Hakları Saklıdır. Codesenior.COM