Veritabanı Kopyalama

2024-03-29

Aşağıdaki script'i kullanmadan önce boş bir veritabanı oluşturulur ve daha sonra diğer veritabanındaki bütün tabloları tarayarak verileri ile birlikte aktarır. Bu sayede çok büyük boyutlu bir veritabanından test veritabanı hızlı bir şekilde üretebilirrsiniz.

Not: Öncelikle hedef veritabanını kaynak veritabanı script i ile oluşturmayı unutmayınız!

DECLARE @tableName NVARCHAR(128),
    @schemaName NVARCHAR(128),
    @sqlCmd NVARCHAR(MAX),
    @columnList NVARCHAR(MAX),
    @hasIdentity BIT,
    @databaseName NVARCHAR(255) = 'TTBISDB',
    @qualifiedTableName NVARCHAR(255),
    @destQualifiedTableName NVARCHAR(255);

-- Foreign key kısıtlamalarını devre dışı bırak
SET @sqlCmd = 'EXEC sp_msforeachtable "ALTER TABLE ? NOCHECK CONSTRAINT all"';
EXEC sp_executesql @sqlCmd;

DECLARE tableCursor CURSOR FOR
SELECT t.name, s.name
FROM [TTBISDB].sys.tables AS t
JOIN [TTBISDB].sys.schemas AS s ON t.schema_id = s.schema_id
WHERE t.type = 'U' and t.name !='sysdiagrams' and s.name!='sm_log';

OPEN tableCursor;

FETCH NEXT FROM tableCursor INTO @tableName, @schemaName;

WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
  PRINT 'Şu anki işlem tablosu: ' + @schemaName + '.' + @tableName;

  SET @qualifiedTableName = QUOTENAME(@databaseName) + '.' + QUOTENAME(@schemaName) + '.' + QUOTENAME(@tableName);
  SET @destQualifiedTableName = QUOTENAME(@schemaName) + '.' + QUOTENAME(@tableName);

  SELECT @columnList = STRING_AGG(QUOTENAME(c.COLUMN_NAME), ', ')
  FROM [TTBISDB].INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS AS c
  WHERE c.TABLE_NAME = @tableName AND c.TABLE_SCHEMA = @schemaName;

  SELECT @hasIdentity = CASE 
    WHEN EXISTS (
      SELECT * 
      FROM [TTBISDB].sys.columns AS col
      WHERE col.object_id = OBJECT_ID(@qualifiedTableName, 'U') AND col.is_identity = 1
    ) THEN 1 ELSE 0 END;

  IF @hasIdentity = 1
  BEGIN
    SET @sqlCmd = 'SET IDENTITY_INSERT ' + @destQualifiedTableName + ' ON;' +
		       'DELETE FROM '+ @destQualifiedTableName+';'+
           'INSERT INTO ' + @destQualifiedTableName + ' (' + @columnList + ') SELECT ' + @columnList + ' FROM ' + @qualifiedTableName + ';' +
           'SET IDENTITY_INSERT ' + @destQualifiedTableName + ' OFF;';
    EXEC sp_executesql @sqlCmd;
  END
  ELSE
  BEGIN
    SET @sqlCmd = 'DELETE FROM '+ @destQualifiedTableName+';'+
					 'INSERT INTO ' + @destQualifiedTableName + ' (' + @columnList + ') SELECT ' + @columnList + ' FROM ' + @qualifiedTableName + ';';
    EXEC sp_executesql @sqlCmd;
  END

  FETCH NEXT FROM tableCursor INTO @tableName, @schemaName;
END;

CLOSE tableCursor;
DEALLOCATE tableCursor;

-- Foreign key kısıtlamalarını tekrar etkinleştir
SET @sqlCmd = 'EXEC sp_msforeachtable "ALTER TABLE ? WITH CHECK CHECK CONSTRAINT all"';
EXEC sp_executesql @sqlCmd;

© 2019 Tüm Hakları Saklıdır. Codesenior.COM