Spring RequestMapping, PathVariable, RequestBody Ve ResponseBody Annotasyonları

30-06-2014
@RequestMapping annotasyonu /appointments gibi URL'lerin bir sınıf veya metod tarafından map edilmesini sağlar. Sınıf üzerinde kullanıldığı zaman, o sınıfın belirtilen URL ile ilgili tüm işleri yapması sağlanır. Metod üzerinde kullanıldığı zaman daha spesifik URL'ye göre işlem yapılması sağlanmış olur.

@Controller
@RequestMapping("/appointments")
public class AppointmentsController {
     
  private final AppointmentBook appointmentBook;
     
  @Autowired
  public AppointmentsController(AppointmentBook appointmentBook) {
    this.appointmentBook = appointmentBook;
  }
     
  @RequestMapping(method = RequestMethod.GET)
  public Map<String, Appointment> get() {
    return appointmentBook.getAppointmentsForToday();
  }
     
  @RequestMapping(value="/{day}", method = RequestMethod.GET)
  public Map<String, Appointment> getForDay(@PathVariable @DateTimeFormat(iso=ISO.DATE) Date day, Model model) {
    return appointmentBook.getAppointmentsForDay(day);
  }
     
  @RequestMapping(value="/new", method = RequestMethod.GET)
  public AppointmentForm getNewForm() {
    return new AppointmentForm();
  }
     
  @RequestMapping(method = RequestMethod.POST)
  public String add(@Valid AppointmentForm appointment, BindingResult result) {
    if (result.hasErrors()) {
      return "appointments/new";
    }
    appointmentBook.addAppointment(appointment);
    return "redirect:/appointments";
  }
}


get() metodu /annotations şeklinde GET request olduğu zaman çalışır.
getForDay() metodu /annotations/12 gibi sayısal gün değeri verildiği zaman çalışır.
getNewForm() metodu /annotations/new şeklinde GET request olduğu zaman çalışır.
add() metodu /annotations şeklinde POST request olduğu zaman çalışır.

Görüldüğü gibi GET veya POST request'ine göre belirli metodların da çalışabilmesi sağlanmaktadır.

Sınıf adı üzerinde @RequestMapping yoksa, tüm path'ler relative yerine absolute olur. Yukarıdaki örnekte relative path kullanılmıştır.

@Controller
public class ClinicController {
       
  private final Clinic clinic;
       
  @Autowired
  public ClinicController(Clinic clinic) {
    this.clinic = clinic;
  }
       
  @RequestMapping("/")
  public void welcomeHandler() {
  }
       
  @RequestMapping("/vets")
  public ModelMap vetsHandler() {
    return new ModelMap(this.clinic.getVets());
  }
       
}


Not: welcomeHandler() metodu site ismiyle direkt erişildiği zaman çalışacaktır. Eğer site adı example.com ise bu metod çalışmış olur.


Template Pattern Kullanımı

@RequestMapping(value="/owners/{ownerId}", method=RequestMethod.GET)
public String findOwner(@PathVariable String ownerId, Model model) {
  Owner owner = ownerService.findOwner(ownerId);
  model.addAttribute("owner", owner);
  return "displayOwner";
}


@RequestMapping annotasyonundaki { } parantezleri arasındaki değer ile, @PathVariable annotasyonundaki değişken adı aynı olmalıdır. Bu örnekte iki değer de ownerId'dir

Not: Intellij IDE kullananlarda farklı isim girilirse altı çizili yazarak uyarı verilir

Birden fazla { } küme parentezi olduğu durumda ise, birden fazla @PathVariable tanımlanmalıdır:
@RequestMapping(value="/owners/{ownerId}/pets/{petId}", method=RequestMethod.GET)
public String findPet(@PathVariable String ownerId, @PathVariable String petId, Model model) {
  Owner owner = ownerService.findOwner(ownerId);
  Pet pet = owner.getPet(petId);
  model.addAttribute("pet", pet);
  return "displayPet";
}


{ownerId} ve {petId} değerleri için findPet() metodu içerisinde iki tane parametre kullanılmıştır:
1. @PathVariable String ownerId
2. @PathVariable String petId

Not: ownerId ve petId parametrelerin türü String olarak tanımlandı. Bunun yerine temel tipler(int, double, Date vs.) kullanılabilirdi. Spring otomatik olarak en uygun olan tipe dönüştürür. Dönüştüremediği zaman TypeMismatchException hatası fırlatır.

Şu tarz kullanımda mümkündür:
@Controller
@RequestMapping("/owners/{ownerId}")
public class RelativePathUriTemplateController {
       
  @RequestMapping("/pets/{petId}")
  public void findPet(@PathVariable String ownerId, @PathVariable String petId, Model model) {
    // implementation omitted
  }
       
}


Bu örnekte görüldüğü gibi sınıf isminin üzerinde belirtilen @RequestMapping annotasyonu ile relative path yapılmıştır. Bu sınıf /owners/{ownerId} path'i ve bu path'in sonuna eklenecek path'lerin bu sınıfta ele alınmasını sağlar. Örneğin: example.com/owners/42/ ve example.com/owners/42/pets/32 gibi url'ler bu sınıf tarafından handle edilecektir.

Ayrıca, bir önceki örnekte görüldüğü gibi findPet() metodu aynı parametrelere sahip olmuştur.

Matrix Değişkenler

Diyelim ki example.com/cars;color=red;year=2012 şeklinde URL'lerde her noktalı virgülle ayrılan name-value çiftlerine matrix değişkenler denir.

1. URL: example.com/pets/42;q=11;r=22
@RequestMapping(value = "/pets/{petId}", method = RequestMethod.GET)
public void findPet(@PathVariable String petId, @MatrixVariable int q) {
     
  // petId == 42
  // q == 11
     
}


@RequestMapping'de "/" ile kullanılan path atanır. Örneğimizde "/" şeklinde kullanılan path /pets/42 dir. Metodun parametrelerine bakacak olursak, @MatrixVariable isminde yeni bir annotasyonun kullanıldığını görürürüz. İşte bu annotasyon ";" ile belirtilen değişkenleri temsil eder. ";q=11" şeklinde tanımlanan path değerini @MatrixVariable int q ile temsil ettik. q değeri integer bir değer olduğu için String türü yerine int türü kullanıldı. Fakat ";r=22" path değerini metod içerisinde kullanamayız. Çünkü metod parametresinde sadece "q" değişkeni tanımlanmıştır. Kullanmak için "q" değişkeni gibi tanımlamak gereklidir: @MatrixVariable int r

Son hali şu şekilde olur:
@RequestMapping(value = "/pets/{petId}", method = RequestMethod.GET)
public void findPet(@PathVariable String petId, @MatrixVariable int q, @MatrixVariable int r) {
  // petId == 42
  // q == 11
  // r==22
}


2. URL: example.com/owners/42;q=11/pets/21;q=22

pathVar attribute ile matrix değişkenlerinin yerini belirtmek gereklidir. Bu örneğimizde görüldüğü gibi q1 ownerId den sonra geldiği için pathVar="ownerId" değerini almıştır:
@RequestMapping(value = "/owners/{ownerId}/pets/{petId}", method = RequestMethod.GET)
public void findPet(
    @MatrixVariable(value="q", pathVar="ownerId") int q1,
    @MatrixVariable(value="q", pathVar="petId") int q2) {
     
  // q1 == 11
  // q2 == 22
     
}


3. URL: example.com/pets/42

Bir adresin hem normal şekilde hem de matrix değişkeni ile kullanılabilir olmasını sağlamak için @MatrixVariable annotasyonunun defaultValue değişkenine ilk değer atamamız gerekmektedir:
@RequestMapping(value = "/pets/{petId}", method = RequestMethod.GET)
public void findPet(@MatrixVariable(required=false, defaultValue="1") int q) {
  // q == 1
}


4. URL: example.com/owners/42/pets/21;q=22;s=23

Map sınıfını kullanarak tüm değerler alınabilir:
@RequestMapping(value = "/owners/{ownerId}/pets/{petId}", method = RequestMethod.GET)
@ResponseBody
public String findPet(@PathVariable String ownerId,@PathVariable String petId,
    @MatrixVariable Map<String, LinkedList<String>> matrixVars,
    @MatrixVariable(pathVar="petId") Map<String, String> petMatrixVars) {
     
  return "q = "+matrixVars.get("q").get(0)+"s = "+matrixVars.get("s").get(0);
}


Ekran çıktısı:
q = 22
s = 23


Map<String,String> değişkeninde key değeri q, r ve s değerlerinden biri olurken, value değeri LinkedList türünden olur.

Not: Matrix değişkenlerini kullanmak için spring konfigürasyon dosyasında <mvc:annotation-driven enable-matrix-variables="true"/> elementini eklemek gereklidir. Bu element Spring 3.2 versiyonu ile birlikte geldiği için daha alt versiyonlarda çalışmaz.


Regular Expressions Kullanımı

Bazı durumlarda, daha özel URI ile oluşmak gerekebilmektedir. Örneğin "/spring-web/spring-web-3.0.5.jar" şeklinde bir URI olsun. Bu URI'yi birden çok kısma ayırabilmek için Spring MVC regular expression kullanımına olanak tanımıştır.

{varName:regex} ifadesinde ilk kısım değişken adını ve ikinci kısım regular expression'u temsil eder.
@RequestMapping("/spring-web/{symbolicName:[a-z-]}-{version:\\d\\.\\d\\.\\d}{extension:\\.[a-z]}")
  public void handle(@PathVariable String version, @PathVariable String extension) {
    // ...
  }
}Media Tip Kullanımı

consumes:

@RequestMapping annotasyonunun bir başka özelliği consumes tipidir. Bu özellik sayesinde belirli request header bilgisine göre spesifik bir metodun çalışması sağlanır.
@RequestMapping(value = "/consume", method = RequestMethod.GET, consumes = "image/jpeg")
@ResponseBody
public String consumes() {
  return "Only not text/plain header";
}


Bu örnekte, consumes() metodu sadece Content Type request header image/jpeg olduğu zaman çalışır. image/jpeg yerine text/html demiş olsa idik sadece text/html request header'a sahip olan request handle edilirdi.

!text/plain şeklinde bir kullanım yapıldığında, text/plain request header dışındaki diğer tüm request header türlerinde bu metod çalışır.

Eğer birden fazla consumes tipi kullanmak istiyorsak şu şekilde kullanmalıyız: consumes = {"text/plain", "application/*"}

produces:

@RequestMapping annotasyonunun bir başka özelliği produces tipidir. Bu özellik sayesinde metod produces değerine göre Content-Type dönderir. Örneğin, ajax request işlemlerinde kullanılan application/json Content-Type header bilgisi dönderebiliriz.
@RequestMapping(value = "/produces", method = RequestMethod.GET
,produces = "application/json")
@ResponseBody
public String consumes() {
  return "application/json";
}


Eğer birden fazla produces tipi kullanmak istiyorsak şu şekilde kullanmalıyız: produces = {"text/plain", "application/*"}


Request ve Header Parametre Kullanımı

You can narrow request matching through request parameter conditions such as "myParam", "!myParam", or "myParam=myValue". The first two test for request parameter presence/absence and the third for a specific parameter value. Here is an example with a request parameter value condition:

params kullanımı üç şekilde olabilmektedir: myParam, !myParam veya myParam = myValue.
@Controller
@RequestMapping("/owners/{ownerId}")
public class RelativePathUriTemplateController {
     
  @RequestMapping(value = "/pets/{petId}", method = RequestMethod.GET, params="myParam=myValue")
  public void findPet(@PathVariable String ownerId, @PathVariable String petId, Model model) {
    // implementation omitted
  }
     
}


headers kullanımı üç şekilde olabilmektedir: myHeader, !myHeader veya myHeader = myValue.
@Controller
@RequestMapping("/owners/{ownerId}")
public class RelativePathUriTemplateController {
     
  @RequestMapping(value = "/pets", method = RequestMethod.GET, headers="myHeader=myValue")
  public void findPet(@PathVariable String ownerId, @PathVariable String petId, Model model) {
    // implementation omitted
  }
     
} 


Desteklenen Metod Parametreleri ile ilgili makaleye erişmek için tıklayınız
Desteklenen Metod Dönüş Tipleri ile ilgili makaleye erişmek için tıklayınız


@ResponseBody Kullanımı


@ResponseBody annotasyonu ile String, application/json veya application/xml türü gibi birden çok türden değerler dönderebiliriz.

Text(String) Yanıtı Döndermek
@RequestMapping(value = "/produceString", method = RequestMethod.GET)
@ResponseBody
public String produceString() {
   return "Hello World";
}


String değer döndermek için, metodun dönüş tipi String olmalıdır.

Not: Content-Type değeri text/html olur.

Json Yanıtı Döndermek

Spring MVC otomatik olarak bir nesneyi application/json formatına dönüştürebilmektedir. Bunun için;

1. Spring konfigürasyon xml dosyasında mvc:annotation-driven aktif hale getirilmelidir.
2. Bir POJO sınıfından nesne üretilmelidir. POJO sınıfı demek, getter ve setter metodlarına ve default constructor'a sahip olan sınıf demektir. Default constructor parametresiz constructor anlamına gelir.
3. Jakson kütüphanesini classpath'e eklenmelidir.
4. Bir metod uygun bir şekilde map edilmelidir.

mvc:annotation-driven aktif hale getirmek için aşağıdaki gibi spring config dosyasına eklenmelidir:
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
    xmlns:mvc="http://www.springframework.org/schema/mvc"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
    xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
    http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
    http://www.springframework.org/schema/mvc
    http://www.springframework.org/schema/mvc/spring-mvc.xsd
    http://www.springframework.org/schema/context
    http://www.springframework.org/schema/context/spring-context.xsd">
     
  <context:component-scan base-package="mucayufa"/>
  <mvc:annotation-driven />
     
  <bean
      class="org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceViewResolver">
    <property name="prefix" value="/WEB-INF/pages/"/>
    <property name="suffix" value=".jsp"/>
  </bean>
</beans>


Bu işlem tamamlandıktan sonra şimdi basit bir POJO sınıfı yaratalım:
public class User {
  private String userName;
  private String[] address;
  public User(){
     
  }
  public User(String userName, String[] address) {
    this.userName = userName;
    this.address = address;
  }
     
  public void setUserName(String userName) {
    this.userName = userName;
  }
     
  public void setAddress(String[] address) {
    this.address = address;
  }
     
  public String getUserName() {
    return userName;
  }
     
  public String[] getAddress() {
    return address;
  }
     
}


Not: Default constructor ve getter/setter metodları eklendi

Jakson kütüphanesini ekleyelim:
<dependency>
  <groupId>org.codehaus.jackson</groupId>
  <artifactId>jackson-mapper-asl</artifactId>
  <version>1.9.10</version>
</dependency>


Son olarak bir metodu map edelim:
@RequestMapping(value = "/produceJson", method = RequestMethod.GET)
@ResponseBody
public User produceJson() {
   User user =new User();
   user.setUserName("musonyan");
   user.setAddress(new String[]{"Ankara","İstanbul"});
   return user;
}


Görüldüğü gibi metodtan bir User nesnesi return ediliyor. Ayrıca @ResponseBody annotasyonu var. Spring otomatik olarak bu dönen değeri application/json formatına dönüştürür. Browserde /produceJSon URI'sini girdiğimiz zaman ekrana aşağıdaki gibi bir sonuç çıkacaktır:
{"userName":"musonyan","address":["Ankara","İstanbul"]}


Not: Content-Type değeri application/json olur.

XML yanıtı döndermek

1. Spring config dosyasına mvc:annotation-driven eklenir.
2. JAXB jar dosyası classpath'e eklenir. Maven kullanıyorsanız JAXB dependency'i pom.xml dosyasına eklenir.
<dependency>
  <groupId>javax.xml</groupId>
  <artifactId>jaxb-api</artifactId>
  <version>2.1</version>
</dependency>

JAXB kütüphanesi eklendiği zaman Spring otomatik olarak Jaxb2RootElementHttpMessageConverter sınıfını context'e ekler.

3. @XmlRootElement ve @XmlElement annotasyonlarını kullanan bir POJO sınıfı yaratılır.
import javax.xml.bind.annotation.XmlElement;
import javax.xml.bind.annotation.XmlRootElement;
import java.io.Serializable;
     
@XmlRootElement
public class Person implements Serializable {
  private int id;
  private String firstName;
  private String lastName;
     
  public Person() {
  }
     
  @XmlElement
  public int getId() {
    return id;
  }
     
  public void setId(int id) {
    this.id = id;
  }
     
  @XmlElement
  public String getFirstName() {
    return firstName;
  }
     
  public void setFirstName(String firstName) {
    this.firstName = firstName;
  }
     
  @XmlElement
  public String getLastName() {
    return lastName;
  }
     
  public void setLastName(String lastName) {
    this.lastName = lastName;
  }
}
     
import javax.xml.bind.annotation.XmlElement;
import javax.xml.bind.annotation.XmlRootElement;
import java.util.List;
     
@XmlRootElement(name = "people")
public class People {
  private List<Person> people;
     
  //Default constructor olmak zorunda
  public People() {
  }
     
  public People(List<Person> people) {
    this.people = people;
  }
     
  //getter olmak zorunda
  @XmlElement(name = "person")
  public List<Person> getPeople() {
    return people;
  }
  public void setPeople(List<Person> people) {
    this.people = people;
  }
     
}


4. Son olarak bir metod map edilir
@RequestMapping(value = "/produceXML", method = RequestMethod.GET)
@ResponseBody
public People produceXML() {
  Person aPerson = new Person();
  aPerson.setId(1);
  aPerson.setFirstName("Ahmet");
  aPerson.setLastName("Can");
     
  Person bPerson = new Person();
  bPerson.setId(2);
  bPerson.setFirstName("Ayşe");
  bPerson.setLastName("Yılmaz");
     
  return new People(Arrays.asList(aPerson,bPerson));
}@RequestBody Annotasyonu

@RequestBody annotasyonu ile POST veya PUT request'leri handle edilir. Genelde JSON veya XML formatında bir request'i nesneye dönüştürmek için kullanılır.

JSON request'ini önceki örnekte kullanılan User nesnesine dönüştürmek için kullanılan bir metod yaratalım:

@RequestMapping(value = "/isConverted", method = RequestMethod.POST)
@ResponseBody
public String isConvertedFromJson(@RequestBody User user) {
  return user.getUserName();
}


Bu örneği test edebilmek için Mozilla Firefox eklentisi olan POSTER plugini'ni kullanabiliriz:XML request'ini önceki örnekte kullanılan People nesnesine dönüştürmek için kullanılan bir metod yaratalım:
@RequestMapping(value = "/isConvertedToXml", method = RequestMethod.POST)
@ResponseBody
public String isConvertedFromXML(@RequestBody People people) {
  return people.getPeople().get(0).getFirstName();
}


Bu örneği test edebilmek için Mozilla Firefox eklentisi olan POSTER plugini'ni kullanabiliriz:Not: @RequestBody annotasyonu setter metodlara ihtiyaç duyarken, @ResponseBody annotasyonu getter metodlara ihtiyaç duyar. Bundan dolayı POJO sınıfları oluştururken, getter ve setter metodlarının eklenmesi gereklidir.

© 2019 Tüm Hakları Saklıdır. Codesenior.COM