Rest Api Kullanımı

03.05.2019

JSON Rest API'de aşağıdaki kriterler önem arzetmektedir:

1- NULL yerine boş string gönderilmelidir.

2- Date türü için ISO-8601 formatına göre gönderilmelidir.

3- Multiline string için base64 encoding yapılabilir.

4- Success için aşağıdaki gibi bir sonuç dönülmelidir:

{
  "data": {
    "id":1000,
    "first_name": "Ahmet Yılmaz"
  }
}

Eğer birden fazla sonuç gelecekse aşağıdaki gibi döndürülmelidir:

{
  "data": [{
    "id":1000,
    "first_name": "Ahmet Yılmaz"
  },
  {
    "id":1001,
    "first_name": "Hakkı Yılmaz"
  }]
}

5- Naming Convention olarak, bu örneklerde görüldüğü üzere bir property birden fazla kelimeden oluşuyorsa, snake_case dediğimiz teknik kullanılması tavsiye edilmektedir. Ancak Java ve Javascript'te ise camelCase kullanılması tavsiye edilmektedir.

6- Error sonuç için aşağıdaki gibi bir sonuç dönülmelidir:

{
  "error": {
    "code": 404,
    "message: "ID not found"
  }
}

Aynı şekilde birden fazla dönülecekse aşağıdaki gibi dönülmesi tavsiye edilmektedir: Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur: Parametre error yerine errors şeklinde kullanıldı.

{
  "errors": [{
    "code": 404,
    "message: "ID not found"
  },
  {
    "code": 400
    "message: "Bad request"
  }]
}

7- Rest API de kullanılması tavsiye edilen HTTP status kodları şunlardır:

- 200 -> OK

- 201 -> Created

- 204 -> Deleted gibi işlemlerde boş içerik döndermek için kullanılmaktadır.

- 304 -> Not Modified

- 400 -> Bad Request

- 401 -> Unauthorized

- 403 -> Forbidden

- 404 -> Not found

- 500 -> Internal server error. (Bu hata kodunu kullanıcıya iletmemek en doğru yöntemdir)


Örnek PHP Uygulaması

Öncelikle Vue.js ve Axios ile yapılan client kod kısmına bakalım:

<template>
  <div>
    <div class="row">
      <div class="col-sm-12">
        <input type="checkbox" class="form-check-input" id="chk_other" @change="check($event)">
        <label class="form-check-label" for="chk_other">Proje İçerik türü yoksa ekleyiniz</label>
      </div>
    </div>
    <div v-show="showProjectContentInput">
      <div class="row">
        <div class="form-group col-sm-8">
          <input type="text" v-model="projectContent" placeholder="Proje türünü buraya yazınız"
              class="form-control"/>
        </div>
        <div class="form-group col-sm-4">
          <input type="button" class="btn btn-primary" v-on:click="addNewType()" value="Kaydet">
        </div>
      </div>
      <div class="row" v-show="showError">
        <div class="col-sm-12">
          <div class="alert-danger pad margin-bottom-5 border-radius">
            {{ errorMessage }}
          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="row" v-show="showSuccess">
        <div class="col-sm-12">
          <div class="alert-success pad margin-bottom-5 border-radius">
            {{ successMessage }}
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>

  </div>

</template>

<script>
 export default {
  props: {},
  /*
   * The component's data.
   */
  data() {
   return {
    showProjectContentInput: false,
    showError: false,
    errorMessage: " ",
    showSuccess: false,
    successMessage: " ",
    projectContent: ''
   };
  },
  /**
   * Prepare the component (Vue 2.x).
   */
  mounted() {
   this.prepareComponent();
  },

  methods: {
   /**
    * Prepare the component (Vue 2.x).
    */
   prepareComponent() {
   },
   check() {
    this.showProjectContentInput = this.showProjectContentInput === false;
   },
   addNewType() {
    if (this.projectContent.length < 4) {
     this.errorMessage = 'Minimum 3 karakter girilmelidir';
     this.showError = true;
    } else {
     const data = {
      name: 'Client Token',
      scopes: []
     };

     axios.post('/oauth/personal-access-tokens', data)
      .then(response => {

       var config = {
        headers: {'Authorization': "Bearer " + response.data.accessToken}
       };
       axios.post('/api/v1/project-contents', {'name': this.projectContent},config).then(response => {
        this.successMessage = response.data.data.message;
        this.showSuccess = true;
        this.showError = false;
        setTimeout(function(){
         window.location.reload();
        },2000);
       }).catch(error => {
        this.errorMessage = error.response.data.error != null ? error.response.data.error.message : error.message;
        this.showError = true;
        this.showSuccess = false;
       });
      })
      .catch(error => {
       this.errorMessage=error.message;
       this.showError = true;
       this.showSuccess = false;
      });
    }
   }
  }
 }
</script>

PHP Kodları:

use App\Repositories\ProjectContentRepository;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Auth;
use Illuminate\Support\Facades\Log;

class ProjectContentController
{
  /** @var ProjectContentRepository */
  private $projectContentRepository;
  
  public function __construct(ProjectContentRepository $projectContentRepository)
  {
    $this->projectContentRepository = $projectContentRepository;
  }
  
  public function store(Request $request)
  {
    if (request()->wantsJson()) {
      
      try {
        $userId = Auth::user()->id;
        $name = $request->input('name');
        if (!isset($name) || strlen($name) < 4) {
          return response()->json(['error' =>
          ['code' => '400', 'message' => 'Minimum 3 karakter girilmelidir']], 400);
        }
        
        $existingContent = $this->projectContentRepository->findByField('name', $name)->first();
        if ($existingContent != null) {
          return response()->json(['error' =>
          ['code' => '400', 'message' => 'Bu isimde bir proje içerik vardır']], 400);
        }
        
        $this->projectContentRepository->create(['name' => $name, 'user_id' => $userId]);
        return response()->json(['data' => ['message' => 'Başarılı bir şekilde eklendi']]);
      } catch (\Exception $e) {
        Log::error($e->getMessage());
        return response()->json(['error' => ['code' => '400', 'message' => 'Beklenmeyen bir hata oluştu']], 400);
      }
    } else {
      return response()->json(['error' => ['code' => '415', 'message' => 'Method not supported']], 415);
    }
    
  }
  
}

8- Diğer önemli bilgiler için https://blog.mwaysolutions.com/2014/06/05/10-best-practices-for-better-restful-api/

© 2019 Tüm Hakları Saklıdır. Codesenior.COM