Java Sürükle Bırak Uygulaması

03-04-2014
Bu yazımızda Java dilinde sürükle-bırak uygulaması yapacağız. Bu uygulamanın özelliği, bir dosyanın sürüklenip JTextArea üzerine bırakılması sonucunda bu dosyanın içeriğinin JTextArea'da gözükmesidir.

Şimdi basit bir GUI uygulaması yapalım:

import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.datatransfer.DataFlavor;
import java.awt.datatransfer.Transferable;
import java.awt.dnd.DnDConstants;
import java.awt.dnd.DropTarget;
import java.awt.dnd.DropTargetAdapter;
import java.awt.dnd.DropTargetDropEvent;
import java.io.*;

/**
 * JTextArea uzerine bir dosya birakildiginda iceriginin gosterilmesini saglar
 */
public class DragDrop extends JFrame {
  private DropTarget dt;
  private final JTextArea txtContent = new JTextArea(30, 100);

  public DragDrop() {
    JScrollPane scrollPane = new JScrollPane();
    scrollPane.setViewportView(txtContent);
    //txtContent nesnesine DropTarget event(olay) ekleniyor
    dt = new DropTarget(txtContent, new DropTargetAdapter() {
      @Override
      public void drop(DropTargetDropEvent dtde) {
        dropIntoTextArea(dtde);
      }
    });
    setDefaultCloseOperation(WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
    setLayout(new BorderLayout());
    add(scrollPane, BorderLayout.CENTER);

    pack();
    setLocationRelativeTo(null);
    setVisible(true);
  }

  public void dropIntoTextArea(DropTargetDropEvent dtde) {
    try {
      
      Transferable tr = dtde.getTransferable();
      DataFlavor[] flavors = tr.getTransferDataFlavors();
      for (int i = 0; i < flavors.length; i++) {
         System.out.println("Olası flavor: "
           + flavors[i].getMimeType());
        
 	     // Dosya listesinin turlerine gore kontrol etme
        if (flavors[i].isFlavorJavaFileListType()) {       
          dtde.acceptDrop(DnDConstants.ACTION_COPY_OR_MOVE);
          // Suruklenip birakilan dosya(lar)'in adres(ler)i
          java.util.List list = (java.util.List) tr
              .getTransferData(flavors[i]);
          for (int j = 0; j < list.size(); j++) {
            txtContent.append(getContent(list.get(j).toString()) + "\n");
          }

          dtde.dropComplete(true);
          return;
        }
        //Java nesnesi mi?
        else if (flavors[i].isFlavorSerializedObjectType()) {
          dtde.acceptDrop(DnDConstants.ACTION_COPY_OR_MOVE);

          Object o = tr.getTransferData(flavors[i]);
          txtContent.append(String.valueOf(o));
          dtde.dropComplete(true);
          return;
        }
        // InputStream mi?
        else if (flavors[i].isRepresentationClassInputStream()) {
          dtde.acceptDrop(DnDConstants.ACTION_COPY_OR_MOVE);

          txtContent.read(new InputStreamReader((InputStream) tr
                  .getTransferData(flavors[i])),
              "sistem panosundan(clipboard) kopyala"
          );
          dtde.dropComplete(true);
          return;
        }
      }
      
      System.out.println("Drop basarisiz: " + dtde);
      dtde.rejectDrop();
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
      dtde.rejectDrop();
    }
  }
  public String getContent(String path) throws IOException {

    BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(new FileInputStream(path),"UTF-8"));
    String sCurrentLine, result = "";
    while ((sCurrentLine = br.readLine()) != null) {
      result += sCurrentLine + "\n";
    }
    return result;
  }

  public static void main(String[] args) {
    new DragDrop();
  }

}
Not: Birden fazla dosyayı sürükleyip bırakabilirsiniz.

© 2019 Tüm Hakları Saklıdır. Codesenior.COM