Android Veritabanı İşlemleri

30-03-2014
Bu makalede, Android ile veritabanı uygulamaları geliştirirken yapılması gerekenler anlatılacaktır. Öncelikle kısaca ihtiyaç duyulan yapılardan bahsedelim:

1. SQLite Veritabanı
2. SQLiteOpenHelper abstract sınıfı
3. SQLiteDatabase sınıfı
4. Veri ekleme ve güncelleme için ContentValues sınıfı
5. Select işlemleri için Cursor sınıfı

SQLite Veritabanı Nedir?

Açık kaynak kodlu bir veritabanıdır. SQL sentaksı, transaction'lar ve prepared statement'lar gibi standart ilişkisel veritabanı özelliklerini destekler. Koşma zamanında yaklaşık 250 KByte gibi küçük bir memory alanına ihtiyaç duyduğu için gömülü sistemlerde, telefonlarda rahatça kullanılabilmektedir.

Bu veritabanı her Android cihazında gömülü olarak gelir. Bu nedenle Android cihazı veritabanının kurulmasına ihtiyaç duymaz. Android'te veritabanı kullanan her uygulama kendi private veritabanına sahip olduğu için veritabanında yönetici paneli bulunmaz. Bize düşen görev sadece sql işlemleri yapmaktır, diğer tüm işleri Android kendisi düzenler.

SQLite veritabanına erişmek demek dosya sistemine erişmek demek olduğu için bu işlem yavaş olabilir. Bundan dolayı veritabanı işlemlerinin asekron yapılması tavsiye edilir.

Oluşturulan veritabanı DATA/data/APP_NAME/databases/FILENAME şeklinde tutulur. Burada;

DATA: Environment.getDataDirectory() metodunun dönderdiği değerdir. Genelde dönderdiği değer /data/ dır.
APP_NAME: Uygulamanızın paket adı. Örn: mucayufa.android.database
databases: databases olarak direkt kullanılır.
FILENAME: Veritabanının adı. Örn: codesenior

Sonuç olarak yukarıdaki örnek değerlere göre veritabanının tutulduğu yer: /data/data/mucayufa.android.database/databases/codesenior

Not: Oluşan veritabanının içeriğini görmek için yapılması gereken adımların anlatıldığı makale için tıklayınız


SQLiteOpenHelper Abstract Sınıfı

Android uygulamasında veritabanı  yaratmak ve upgrade etmek için bu sınıf kullanılır. Bu sınıfta bulunan onCreate() ve onUpgrade() metodları abstract tanımlanmıştır. Bundan dolayı biz bu sınıfı direkt kullanamayız. Bunun yerine bu sınıfı extends eden bir sınıf tanımlamak gereklidir. Bu iki metod parametre olarak SQLiteDatabase sınıfını alır.

Ayrıca getReadableDatabase() ve getWriteableDatabase() isminde iki metod daha vardır. Bu metodlardan ilki okuma modunda SQLiteDatabase nesnesi dönderirken, ikincisi yazma modunda SQLiteDatabase nesnesi dönderir.

SQLiteDatabase Sınıfı

open, query, update ve close işlemlerini sağlayan sınıftır. Daha özel olarak ifade etmek istersek, insert(), rawQuery(), update() ve delete() metodlarını içerir.
Ayrıca execSQL() metodu sayesinde SQL ifadelerini direkt çalıştırmayı sağlar.

insert() ve update() metodlarının parametrelerinden biri ContentValues sınıfıdır. Bu sınıf key/values şeklinde değerlerlerin belirtilmesini sağlar. Burada key tablo sütunu adını gösterirken, value ise o sütünun değerini gösterir.

Cursor Sınıfı

Bir query Cursor nesnesi dönderir. Query sonucunda dönen her bir satır bir Cursor nesnesi tarafından temsil edilir. Bu sayede, Android query sonuçlarını verimli bir şekilde bufferlayabildiği için tüm veriyi memory'e yüklemeye ihtiyaç duymaz.

Cursor sınıfı içerisinde bulunan getCount() metodu sayesinde, query işlemi sonucunda ne kadar satır döndüğünü bulabiliriz.

Satırlar arasında hareket edebilmek için moveToFirst() ve moveToNext() metodları kullanılmaktadır. isAfterLast() metodu ile de son satıra gelinip gelinmediği kontrol edilir.

Ayrıca SQLite veritabanında veri tipleri NULL, INTEGER, REAL, TEXT, BLOB olduğu için getInt(int columnIndex), getDouble(int columnIndex), getBlob(int columnIndex), getFloat(int columnIndex), metodları ile de query'den dönen satırlardaki sütun değerleri alınır.

Gerekli işlemler yapıldıktan sonra Cursor nesnesi close() metodu ile kapatılmalıdır.

Basit Bir Android Veritabanı Uygulaması

Bu uygulamada, kullanıcının kayıt olması ve kayıtlı kullanıcıların bilgilerinin çekilmesi işlemlerinin yapıldığı butonlar ve text field'ler olacak. Kullanıcı, kullanıcı adı ve şifre kısımlarını doldurduktan sonra kayıt butonuna tıkladığında kayıt olacak, Tüm Verileri Getir butonuna tıkladığında ise kayıtlı kullanıcıların kullanıcı adları getirilecek. Şimdi sırasıyla bu uygulamamızı yapalım:

DatabaseHelper Sınıfı
import android.content.ContentValues;
import android.content.Context;
import android.database.Cursor;
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;
import android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper;
import android.util.Log;
import codesenior.android.database.simple.tables.User;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;


public class DatabaseHelper extends SQLiteOpenHelper {
  private static DatabaseHelper sInstance = null;
  // Logcat tag
  private static final String LOG = "DatabaseHelper";

  // Database Versiyonu
  private static final int DATABASE_VERSION = 1;

  // Database Adi
  private static final String DATABASE_NAME = "users";

  // Table Adlari
  private static final String TABLE_USER = "user";

  //User tablosunun sütunlari
  private static final String USER_ID = "id";
  private static final String USER_NAME = "userName";
  private static final String USER_PASSWORD = "password";


  // Table Create Statements
  // User table
  private static final String CREATE_TABLE_USER = "CREATE TABLE "
      + TABLE_USER + "(" + USER_ID + " INTEGER PRIMARY KEY," + USER_NAME
      + " TEXT," + USER_PASSWORD + " TEXT)";

  /**
   * Bu siniftan sadece tek bir tane nesne olusmasini saglar.
   * Bu sayede memory leak meydana gelmez.
   *
   * @param context
   * @return DatabaseHelper nesnesi
   */
  public static DatabaseHelper getInstance(Context context) {
    if (sInstance == null) {
      sInstance = new DatabaseHelper(context.getApplicationContext());
    }
    return sInstance;
  }

  private DatabaseHelper(Context context) {
    super(context, DATABASE_NAME, null, DATABASE_VERSION);
  }

  @Override
  public void onCreate(SQLiteDatabase db) {

    // creating required tables
    db.execSQL(CREATE_TABLE_USER);

  }

  @Override
  public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion, int newVersion) {
    // on upgrade drop older tables
    db.execSQL("DROP TABLE IF EXISTS " + TABLE_USER);
    // create new tables
    onCreate(db);
  }

  /**
   * Veritabanini kapatir
   */
  public void closeDB() {
    SQLiteDatabase db = this.getReadableDatabase();
    if (db != null && db.isOpen())
      db.close();
  }

  /**
   * Yeni kullanici eklemeyi saglar
   *
   * @param user eklenecek kullanici
   * @return eklenen kullanicinin id'si doner, hata durumunda -1 doner
   */
  public long createUser(User user) {
    SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();

    ContentValues values = new ContentValues();
    values.put(USER_ID, user.getID());
    values.put(USER_NAME, user.getUserName());
    values.put(USER_PASSWORD, user.getPassword());

    // insert row
    return db.insert(TABLE_USER, null, values);

  }

  /**
   * id'ye gore kullanici getirir.
   *
   * @param userId belirtilen id degerine gore kullaniciyi getirir
   * @return user eger userId ile belirtilen id'ye sahip kullanici varsa donderir,
   * aksi taktirde null doner
   */
  public User getUser(long userId) {
    SQLiteDatabase db = this.getReadableDatabase();

    String selectQuery = "SELECT * FROM " + TABLE_USER + " WHERE "
        + USER_ID + " = " + userId;

    Log.e(LOG, selectQuery);

    Cursor c = db.rawQuery(selectQuery, null);

    if (c != null) {
      c.moveToFirst();
      User user = new User();
      user.setID(c.getInt(c.getColumnIndex(USER_ID)));
      user.setUserName((c.getString(c.getColumnIndex(USER_NAME))));
      user.setPassword(c.getString(c.getColumnIndex(USER_PASSWORD)));
      return user;

    } else {
      return null;
    }

  }

  /**
   * Tum kullanicilari getirir
   *
   * @return Kayitli kullanicilar
   */
  public List<User> getAllUsers() {
    List<User> users = new ArrayList<User>();
    String selectQuery = "SELECT * FROM " + TABLE_USER;
    Log.e(LOG, selectQuery);
    SQLiteDatabase db = this.getReadableDatabase();
    Cursor c = db.rawQuery(selectQuery, null);

    // looping through all rows and adding to list
    if (c.moveToFirst()) {
      do {
        User user = new User();
        user.setID(c.getInt(c.getColumnIndex(USER_ID)));
        user.setUserName((c.getString(c.getColumnIndex(USER_NAME))));
        user.setPassword(c.getString(c.getColumnIndex(USER_PASSWORD)));

        // adding to user list
        users.add(user);
      } while (c.moveToNext());
    }

    return users;
  }

  /**
   * Kullaniciyi gunceller
   *
   * @param user guncellenecek kullanici nesnesi
   * @return etkilenen satir sayisi
   */
  public int updateUser(User user) {
    SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();

    ContentValues values = new ContentValues();
    values.put(USER_ID, user.getID());
    values.put(USER_NAME, user.getUserName());
    values.put(USER_PASSWORD, user.getPassword());

    // updating row
    return db.update(TABLE_USER, values, USER_ID + " = ?",
        new String[]{String.valueOf(user.getID())});
  }

  /**
   * Kullaniciyi siler
   *
   * @param userId silinecek kullanici id'si
   */
  public void deleteUser(Integer userId) {
    SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();
    db.delete(TABLE_USER, USER_ID + " = ?",
        new String[]{String.valueOf(userId)});
  }
}
Veritabanını oluşturmaktan ve upgrade etmekten sorumludur. Ayrıca arama, güncelleme, silme ve veritabanini kapatma işlemlerinden sorumludur.

DATABASE_VERSION değişkeninin kullanılmasının nedeni, yeni versiyon olduğu zaman önceki versiyonu kullanan kişilerin yeni versiyona geçmelerini sağlar. Constructor içerisinde kullanılan bu integer değişkenin kullanılması zorunludur.

onCreate() metodunda yaratılacak tabloların create query'leri execute edilir. Bu metod ilk kez çağrıldıktan sonra tekrar tekrar çağrılmaz. Veritabanı silindiği takdirde tekrar çağrılır. İlk çağrılma ise getWritableDatabase() veya getReadableDatabase() metodları çağrıldığında olur.

onUpgrade() metodu veritabanı upgrade olduğu zaman çağrılır. Örneğin Google Play Store'da uygulamanızı güncellediğiniz zaman, kullanıcılar sizin bu uygulamanızı güncellerse bu metod çağrılır. Bu metod içerisinde var olan tablo(lar) varsa silinip tekrar yaratılır, yoksa yaratılır.

User Sınıfı
public class User {
  private Integer ID;
  private String userName;
  private String password;
       
  public Integer getID() {
    return ID;
  }
       
  public void setID(Integer ID) {
    this.ID = ID;
  }
       
  public String getUserName() {
    return userName;
  }
       
  public void setUserName(String userName) {
    this.userName = userName;
  }
       
  public String getPassword() {
    return password;
  }
       
  public void setPassword(String password) {
    this.password = password;
  }
}

Bu sınıf User tablosunu temsil etmek için oluşturulmuştur

MainActivity Sınıfı

package codesenior.android.database.simple;
       
import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.os.Environment;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.TextView;
import codesenior.android.database.simple.config.DatabaseHelper;
       
import java.util.List;
       
public class MainActivity extends Activity {
       
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.main);
    Button btnRegister = (Button) findViewById(R.id.btnRegister);
    Button btnGet = (Button) findViewById(R.id.btnGet);
    btnRegister.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        String userName = ((EditText) findViewById(R.id.reg_userName)).getText().toString();
        String password = ((EditText) findViewById(R.id.reg_password)).getText().toString();
        User user = new User();
        user.setUserName(userName);
        user.setPassword(password);
        DatabaseHelper helper = DatabaseHelper.getInstance(getApplicationContext());
        long result = helper.createUser(user);
        if (result > 0) {
          TextView resultView = (TextView) findViewById(R.id.resultMessage);
          resultView.setText("Yeni kullanıcı eklendi");
          resultView.setText(Environment.getDataDirectory().toString());
       
        } else {
          TextView resultView = (TextView) findViewById(R.id.resultMessage);
          resultView.setText("Kullanıcı eklenirken hata oluştu");
        }
      }
    });
    btnGet.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        DatabaseHelper helper = DatabaseHelper.getInstance(getApplicationContext());
        List<User> userList = helper.getAllUsers();
        String userNames = "";
        for (User user : userList) {
          userNames += user.getUserName();
        }
        TextView resultView = (TextView) findViewById(R.id.resultMessage);
        resultView.setText(userNames);
      }
    });
  }
       
  @Override
  protected void onDestroy() {
    super.onDestroy();
    DatabaseHelper openHelper = DatabaseHelper.getInstance(getApplicationContext());
    if (openHelper != null) {
      openHelper.closeDB();
    }
  }
       
}

AndroidManifest.xml Dosyası
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
     package="codesenior.android.database.simple"
     android:versionCode="1"
     android:versionName="1.0">
  <application android:label="@string/app_name" android:icon="@drawable/icon">
    <activity android:name=".MainActivity"
         android:label="@string/app_name">
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
    </activity>
  </application>
</manifest> 

res/layout/main.xml Dosyası
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- Registration Form -->
 <!--FILL_PARENT and MATCH_PARENT are same thing,
 if the version the user is having is 2.2 or higher
 FILL_PARENT would be replaced by MATCH_PARENT automatically.
 So it's better to use FILL_PARENT, to support backward compatibility.-->
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
       android:orientation="vertical"
       android:layout_width="fill_parent"
       android:layout_height="wrap_content"
       android:padding="10dip"
        >
  <!-- Full Name Label -->
  <TextView android:layout_width="fill_parent"
       android:layout_height="wrap_content"
       android:textColor="#372c24"
       android:text="@string/form_userName"/>
  <EditText android:id="@+id/reg_userName"
       android:layout_width="fill_parent"
       android:layout_height="wrap_content"
       android:layout_marginTop="5dip"
       android:singleLine="true"
       android:layout_marginBottom="20dip"/>
        
  <!-- Password Label -->
  <TextView android:layout_width="fill_parent"
       android:layout_height="wrap_content"
       android:textColor="#372c24"
       android:text="@string/form_password"/>
  <EditText android:id="@+id/reg_password"
       android:layout_width="fill_parent"
       android:layout_height="wrap_content"
       android:password="true"
       android:singleLine="true"
       android:layout_marginTop="5dip"/>
  <!-- Register Button -->
  <Button android:id="@+id/btnRegister"
      android:layout_width="fill_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_marginTop="10dip"
      android:text="@string/form_button_save"/>
  <!-- Register Button -->
  <Button android:id="@+id/btnGet"
      android:layout_width="fill_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_marginTop="10dip"
      android:text="@string/form_button_getAll"/>
  <!-- Link to Login Screen -->
  <TextView android:id="@+id/resultMessage"
       android:layout_width="fill_parent"
       android:layout_height="wrap_content"
       android:layout_marginTop="40dip"
       android:layout_marginBottom="40dip"
       android:text=""
       android:gravity="center"
       android:textSize="20dip"
       android:textColor="#025f7c"/>    
</LinearLayout>

Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur: Android 2.2 veya daha üst versiyonlarla birlikte gelen match_parent yerine, önceki versiyonlarla uyumlu olarak çalışmasını istiyorsanız, fill_parent kullanınız.

res/values/strings.xml Dosyası
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
  <string name="hello">Simple Database Example!</string>
  <string name="app_name">Hello, Android Database</string>
  <string name="form_userName">Kullanıcı Adı</string>
  <string name="form_password">Şifre</string>
  <string name="form_button_save">Kayıt</string>
  <string name="form_button_getAll">Tüm Kullanıcı Adları</string>
</resources>Uygulamayı indirmek için tıklayınız

© 2019 Tüm Hakları Saklıdır. Codesenior.COM